ഹോം
വിഭാഗങ്ങള്‍ എഴുതൂ
ഭസ്മ

ഭസ്മ

സ്ത്രീജീവിതങ്ങള്‍പ്രണയം
മാലാഖയുടെ കാമുകൻ
4.9
9966 റേറ്റിംസ് & 2902 റിവ്യൂസ്
256482
3 മണിക്കൂറുകൾ
76 ഭാഗങ്ങള്‍
"ഭസ്മ..? ഒന്ന് ഓഫീസിലേക്ക് വരൂ.." അഞ്ചു മണി ആയപ്പോൾ ജോലികൾ ഒന്ന് ഒതുക്കി നാളത്തേക്ക് വേണ്ട ഫയലുകൾ ഒക്കെ എടുത്തു വച്ചു കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫ്‌ ആക്കുമ്പോൾ ആണ് ഭസ്മയെ മാനേജർ ക്യാബിനിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചത്.. ...
256482
3 മണിക്കൂറുകൾ
ഭാഗങ്ങള്‍
"ഭസ്മ..? ഒന്ന് ഓഫീസിലേക്ക് വരൂ.." അഞ്ചു മണി ആയപ്പോൾ ജോലികൾ ഒന്ന് ഒതുക്കി നാളത്തേക്ക് വേണ്ട ഫയലുകൾ ഒക്കെ എടുത്തു വച്ചു കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫ്‌ ആക്കുമ്പോൾ ആണ് ഭസ്മയെ മാനേജർ ക്യാബിനിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചത്.. ...
രചയിതാവിനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. രചനകളുടെ പുതിയ ഭാഗങ്ങൾ നേരത്തേ വായിക്കാനുള്ള ആക്സസും, സൂപ്പർഫാൻ ബാഡ്ജും മറ്റും നേടൂ.

അദ്ധ്യായം

6
ഭസ്മ - 6
ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
7
ഭസ്മ - 7
ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
8
ഭസ്മ - 8
ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
9
ഭസ്മ - 9
ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
10
ഭസ്മ - 10
ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ