ഹോം
വിഭാഗങ്ങള്‍ എഴുതൂ
ദക്ഷാഗ്നി

ദക്ഷാഗ്നി

സ്ത്രീതുടര്‍ക്കഥബന്ധങ്ങള്‍
വേണി❤️💚💛
4.7
155180 റേറ്റിംസ് & 25754 റിവ്യൂസ്
9858736
5 മണിക്കൂറുകൾ
50 ഭാഗങ്ങള്‍
ടാ വിനീതെ .... എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം....? കുഴഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ രാജീവ്‌ അവനോട് ചോദിച്ചു... എന്ത് ഉദ്ദേശം... അവളെ കെട്ടാൻ തന്നെ .. നി എന്ത് കണ്ടിട്ടാ ആ  അനാഥ പെണ്ണിനെ കെട്ടാൻ പോകുന്നത്... അതും സമൂഹ ...
9858736
5 മണിക്കൂറുകൾ
ഭാഗങ്ങള്‍
ടാ വിനീതെ .... എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം....? കുഴഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ രാജീവ്‌ അവനോട് ചോദിച്ചു... എന്ത് ഉദ്ദേശം... അവളെ കെട്ടാൻ തന്നെ .. നി എന്ത് കണ്ടിട്ടാ ആ  അനാഥ പെണ്ണിനെ കെട്ടാൻ പോകുന്നത്... അതും സമൂഹ ...

അദ്ധ്യായം