ഹോം
വിഭാഗങ്ങള്‍ എഴുതൂ
ദക്ഷാദേവ്

ദക്ഷാദേവ്

ദുരൂഹംപ്രണയംതുടര്‍ക്കഥത്രില്ലർ
ശിവപ്രിയ
4.9
129373 റേറ്റിംസ് & 27261 റിവ്യൂസ്
5446140
17 മണിക്കൂറുകൾ
74 ഭാഗങ്ങള്‍
ആർദ്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം.❤️ ❤️ആര്യന്റെയും അവന്റെ നീഹയുടെയും പുനർജന്മത്തിൽ കഥ ❤️
5446140
17 മണിക്കൂറുകൾ
ഭാഗങ്ങള്‍
ആർദ്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം.❤️ ❤️ആര്യന്റെയും അവന്റെ നീഹയുടെയും പുനർജന്മത്തിൽ കഥ ❤️

അദ്ധ്യായം