ഹോം
വിഭാഗങ്ങള്‍ എഴുതൂ
❤ഇവനിലായ് ❤

❤ഇവനിലായ് ❤

ജീവിതങ്ങള്‍പ്രണയംതുടര്‍ക്കഥ
ശ്രീ പാർവതി പാറു പാറു "പാറു"
4.9
10577 റേറ്റിംസ് & 2283 റിവ്യൂസ്
477588
6 മണിക്കൂറുകൾ
110 ഭാഗങ്ങള്‍
ആരോരുമില്ലാത്തവന് എല്ലാമായി തീർന്നവൾ ❤❤❤അവൾക്കു താങ്ങും തണലുമായി അവളുടെ പ്രാണനായി മാറിയ..... അവളുടെ കുഞ്ഞിതമ്പുരാൻ... 💕💕❤❤ ...
477588
6 മണിക്കൂറുകൾ
ഭാഗങ്ങള്‍
ആരോരുമില്ലാത്തവന് എല്ലാമായി തീർന്നവൾ ❤❤❤അവൾക്കു താങ്ങും തണലുമായി അവളുടെ പ്രാണനായി മാറിയ..... അവളുടെ കുഞ്ഞിതമ്പുരാൻ... 💕💕❤❤ ...
രചയിതാവിനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. രചനകളുടെ പുതിയ ഭാഗങ്ങൾ നേരത്തേ വായിക്കാനുള്ള ആക്സസും, സൂപ്പർഫാൻ ബാഡ്ജും മറ്റും നേടൂ.

അദ്ധ്യായം

6
❤ഇവനിലായ് ❤(5)
ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
7
❤ഇവനിലായ് ❤(6)
ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
8
❤ഇവനിലായ് ❤(7)
ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
9
❤ഇവനിലായ് ❤character sketches
ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
10
❤ഇവനിലായ് ❤(8)
ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ