ഹോം
വിഭാഗങ്ങള്‍ എഴുതൂ
നീ വരുവോളം.......❣️❣️

നീ വരുവോളം.......❣️❣️

നര്‍മംപ്രണയംതുടര്‍ക്കഥ
Achu 💕 Shiva "𝄟⃝🦋Shivanya 𝄟⃝🦋"
4.9
131412 റേറ്റിംസ് & 19915 റിവ്യൂസ്
6131550
8 മണിക്കൂറുകൾ
62 ഭാഗങ്ങള്‍
മാളു ❤️ അലക്സ്‌
6131550
8 മണിക്കൂറുകൾ
ഭാഗങ്ങള്‍
മാളു ❤️ അലക്സ്‌

അദ്ധ്യായം

6
നീ വരുവോളം 6
ഈ തുടർക്കഥ പ്രീമിയം സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇത് വായിക്കാൻ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ.
7
നീ വരുവോളം 7
ഈ തുടർക്കഥ പ്രീമിയം സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇത് വായിക്കാൻ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ.
8
നീ വരുവോളം 8
ഈ തുടർക്കഥ പ്രീമിയം സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇത് വായിക്കാൻ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ.
9
നീ വരുവോളം 9
ഈ തുടർക്കഥ പ്രീമിയം സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇത് വായിക്കാൻ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ.
10
നീ വരുവോളം 10
ഈ തുടർക്കഥ പ്രീമിയം സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇത് വായിക്കാൻ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ.