ഹോം
വിഭാഗങ്ങള്‍ എഴുതൂ
എന്റെ പ്രണയം ❤️

എന്റെ പ്രണയം ❤️

പ്രണയംതുടര്‍ക്കഥബന്ധങ്ങള്‍
💚ഐശ്വര്യ💚 "അച്ചു "
4.9
148921 റേറ്റിംസ് & 34859 റിവ്യൂസ്
4609450
8 മണിക്കൂറുകൾ
80 ഭാഗങ്ങള്‍
പാർട്ട്‌ 1️⃣ അപ്പുവേ.....മുറ്റത്തു കിടക്കുന്ന തുണിയെല്ലാം പെറുക്കി എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നായെടുത്തോണ്ടിരിക്കുവാ പെണ്ണേ.... മഴയിപ്പോ പെയ്യും.... ആ തുണിയെങ്ങാനും നനഞ്ഞു പോയാ പറയാം ഞാൻ...... ...
4609450
8 മണിക്കൂറുകൾ
ഭാഗങ്ങള്‍
പാർട്ട്‌ 1️⃣ അപ്പുവേ.....മുറ്റത്തു കിടക്കുന്ന തുണിയെല്ലാം പെറുക്കി എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നായെടുത്തോണ്ടിരിക്കുവാ പെണ്ണേ.... മഴയിപ്പോ പെയ്യും.... ആ തുണിയെങ്ങാനും നനഞ്ഞു പോയാ പറയാം ഞാൻ...... ...

അദ്ധ്യായം

6
എന്റെ പ്രണയം ❤️
ഈ തുടർക്കഥ പ്രീമിയം സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇത് വായിക്കാൻ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ.
7
എന്റെ പ്രണയം ❤️
ഈ തുടർക്കഥ പ്രീമിയം സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇത് വായിക്കാൻ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ.
8
എന്റെ പ്രണയം ❤️
ഈ തുടർക്കഥ പ്രീമിയം സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇത് വായിക്കാൻ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ.
9
എന്റെ പ്രണയം ❤️
ഈ തുടർക്കഥ പ്രീമിയം സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇത് വായിക്കാൻ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ.
10
എന്റെ പ്രണയം ❤️
ഈ തുടർക്കഥ പ്രീമിയം സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇത് വായിക്കാൻ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ.