ഹോം
വിഭാഗങ്ങള്‍ എഴുതൂ
പറയാതെ ❣️അറിയാതെ

പറയാതെ ❣️അറിയാതെ

പ്രണയംതുടര്‍ക്കഥബന്ധങ്ങള്‍
💚ഐശ്വര്യ💚 "അച്ചു "
4.9
140293 റേറ്റിംസ് & 27055 റിവ്യൂസ്
5255188
8 മണിക്കൂറുകൾ
70 ഭാഗങ്ങള്‍
❣️പറയാതെ 💜അറിയാതെ ❣️ ഭാഗം 1️⃣ ""നീയിതു വരെ തീരുമാനം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ.... എന്താ നിന്റെ മനസ്സിൽ....ആ ജോലിക്ക് പോകണം എന്നാണോ.... അതോ വേണ്ടെന്നോ..... "" പാടവരമ്പത്തൂടി എന്തോ ആലോചിച്ചു കൊണ്ട് ...
5255188
8 മണിക്കൂറുകൾ
ഭാഗങ്ങള്‍
❣️പറയാതെ 💜അറിയാതെ ❣️ ഭാഗം 1️⃣ ""നീയിതു വരെ തീരുമാനം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ.... എന്താ നിന്റെ മനസ്സിൽ....ആ ജോലിക്ക് പോകണം എന്നാണോ.... അതോ വേണ്ടെന്നോ..... "" പാടവരമ്പത്തൂടി എന്തോ ആലോചിച്ചു കൊണ്ട് ...

അദ്ധ്യായം

6
പറയാതെ ❣️അറിയാതെ 0️⃣6️⃣
ഈ തുടർക്കഥ പ്രീമിയം സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇത് വായിക്കാൻ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ.
7
പറയാതെ ❣️അറിയാതെ 0️⃣7️⃣
ഈ തുടർക്കഥ പ്രീമിയം സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇത് വായിക്കാൻ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ.
8
പറയാതെ❣️ അറിയാതെ 0️⃣8️⃣
ഈ തുടർക്കഥ പ്രീമിയം സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇത് വായിക്കാൻ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ.
9
പറയാതെ❣️ അറിയാതെ 0️⃣9️⃣
ഈ തുടർക്കഥ പ്രീമിയം സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇത് വായിക്കാൻ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ.
10
പറയാതെ❣️ അറിയാതെ 1️⃣0️⃣
ഈ തുടർക്കഥ പ്രീമിയം സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇത് വായിക്കാൻ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ.