ഹോം
വിഭാഗങ്ങള്‍ എഴുതൂ
പ്രണയാർദ്രം ❣️

പ്രണയാർദ്രം ❣️

പ്രണയംതുടര്‍ക്കഥബന്ധങ്ങള്‍
💚ഐശ്വര്യ💚 "അച്ചു "
4.9
145951 റേറ്റിംസ് & 24338 റിവ്യൂസ്
5528302
6 മണിക്കൂറുകൾ
65 ഭാഗങ്ങള്‍
പാർട്ട്‌ 1️⃣ "എഴുന്നേൽക്ക് മോളേ.... വീടെത്തി...." തോളിൽ തട്ടി ആരോ വിളിച്ചതും ആർദ്ര  ഞെട്ടലോടെ കണ്ണ് തുറന്നു..... പകപ്പോടെ ചുറ്റും നോക്കി...... തനിക്കരികിലുള്ള ഡോർ തുറന്നു പിടിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു ...
5528302
6 മണിക്കൂറുകൾ
ഭാഗങ്ങള്‍
പാർട്ട്‌ 1️⃣ "എഴുന്നേൽക്ക് മോളേ.... വീടെത്തി...." തോളിൽ തട്ടി ആരോ വിളിച്ചതും ആർദ്ര  ഞെട്ടലോടെ കണ്ണ് തുറന്നു..... പകപ്പോടെ ചുറ്റും നോക്കി...... തനിക്കരികിലുള്ള ഡോർ തുറന്നു പിടിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു ...

അദ്ധ്യായം

6
പ്രണയാർദ്രം ❣️
ഈ തുടർക്കഥ പ്രീമിയം സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇത് വായിക്കാൻ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ.
7
പ്രണയാർദ്രം ❣️
ഈ തുടർക്കഥ പ്രീമിയം സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇത് വായിക്കാൻ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ.
8
പ്രണയാർദ്രം ❣️
ഈ തുടർക്കഥ പ്രീമിയം സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇത് വായിക്കാൻ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ.
9
പ്രണയാർദ്രം ❣️
ഈ തുടർക്കഥ പ്രീമിയം സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇത് വായിക്കാൻ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ.
10
പ്രണയാർദ്രം ❣️
ഈ തുടർക്കഥ പ്രീമിയം സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇത് വായിക്കാൻ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ.