ഹോം
വിഭാഗങ്ങള്‍ എഴുതൂ
അമ്മാളു

അമ്മാളു

പ്രണയംതുടര്‍ക്കഥകുടുംബം
നൈയാമിക മനു
4.9
11230 റേറ്റിംസ് & 2943 റിവ്യൂസ്
229822
4 മണിക്കൂറുകൾ
55 ഭാഗങ്ങള്‍
Part 1 "അമ്മാളൂ... അമ്മാളൂ... ഈ കുട്ടി ഇത് എവിടിയ..." അവർ മുറ്റേത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. "നാരായണീ... നീ അമ്മളൂട്ടിയെ കണ്ടുവോ...." "ഇല്ലല്ലോ...തമ്പ്രാട്ടി...." "ഈ കുട്ടിയുടെ കാര്യം. പ്രാതലുപോലും ...
229822
4 മണിക്കൂറുകൾ
ഭാഗങ്ങള്‍
Part 1 "അമ്മാളൂ... അമ്മാളൂ... ഈ കുട്ടി ഇത് എവിടിയ..." അവർ മുറ്റേത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. "നാരായണീ... നീ അമ്മളൂട്ടിയെ കണ്ടുവോ...." "ഇല്ലല്ലോ...തമ്പ്രാട്ടി...." "ഈ കുട്ടിയുടെ കാര്യം. പ്രാതലുപോലും ...
രചയിതാവിനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. രചനകളുടെ പുതിയ ഭാഗങ്ങൾ നേരത്തേ വായിക്കാനുള്ള ആക്സസും, സൂപ്പർഫാൻ ബാഡ്ജും മറ്റും നേടൂ.

അദ്ധ്യായം

6
അമ്മാളു 6
ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
7
അമ്മാളു 7
ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
8
അമ്മാളു 8
ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
9
അമ്മാളു 9
ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
10
അമ്മാളു 10
ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ