ഹോം
വിഭാഗങ്ങള്‍ എഴുതൂ
💞💘 അവൻ.... എന്റെ പെണ്ണ് 💘 💞

💞💘 അവൻ.... എന്റെ പെണ്ണ് 💘 💞

പ്രണയംസൗഹൃദംബന്ധങ്ങള്‍
𝄟⃝🌷 ഇഫാർ ❤️💚
4.9
10282 റേറ്റിംസ് & 2761 റിവ്യൂസ്
67473
1 മണിക്കൂർ
21 ഭാഗങ്ങള്‍
💞💘 അവൻ.... എന്റെ പെണ്ണ് 💘 💞                   ______________ "ഈ വിവാഹം നടക്കില്ല...." ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ അലർച്ചയോടെയുള്ള ശബ്ദം കേട്ടതും താലി കെട്ടാൻ ഉയർന്ന അവന്റെ കൈ താഴ്ന്നു.... താലിക്കായി തല ...
67473
1 മണിക്കൂർ
ഭാഗങ്ങള്‍
💞💘 അവൻ.... എന്റെ പെണ്ണ് 💘 💞                   ______________ "ഈ വിവാഹം നടക്കില്ല...." ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ അലർച്ചയോടെയുള്ള ശബ്ദം കേട്ടതും താലി കെട്ടാൻ ഉയർന്ന അവന്റെ കൈ താഴ്ന്നു.... താലിക്കായി തല ...

അദ്ധ്യായം

6
💞💘 അവൻ.... എന്റെ പെണ്ണ് 💘💞
ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
7
💞💘 അവൻ.... എന്റെ പെണ്ണ് 💘💞
ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
8
💞💘 അവൻ.... എന്റെ പെണ്ണ് 💘💞
ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
9
💞💘 അവൻ.... എന്റെ പെണ്ണ് 💘💞
ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
10
💞💘 അവൻ.... എന്റെ പെണ്ണ് 💘💞
ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ