ഹോം
വിഭാഗങ്ങള്‍ എഴുതൂ
🔱♥️ ഭൈരവ് നാഥ്‌ ♥️🔱

🔱♥️ ഭൈരവ് നാഥ്‌ ♥️🔱

പ്രണയംഓര്‍മകുടുംബം
💕🦋𝘼𝙙𝙝𝙞🦋𝘿𝙚𝙫𝙖🦋💕
4.9
8692 റേറ്റിംസ് & 3346 റിവ്യൂസ്
135880
3 മണിക്കൂറുകൾ
34 ഭാഗങ്ങള്‍
ഭൈരവ് നാഥിന്റെ പ്രണാനും പ്രണയവും എല്ലാം നീയാണ് പെണ്ണെ.....വിട്ടു കൊടുക്കാൻ ആകാത്ത വിധം നീ എന്നിൽ വേരുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ....നിനക്ക് എന്നിൽ നിന്നും ഇനി ഒരു മടക്കമില്ല....സാക്ഷാൽ പരമശിവന്റെ ...
135880
3 മണിക്കൂറുകൾ
ഭാഗങ്ങള്‍
ഭൈരവ് നാഥിന്റെ പ്രണാനും പ്രണയവും എല്ലാം നീയാണ് പെണ്ണെ.....വിട്ടു കൊടുക്കാൻ ആകാത്ത വിധം നീ എന്നിൽ വേരുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ....നിനക്ക് എന്നിൽ നിന്നും ഇനി ഒരു മടക്കമില്ല....സാക്ഷാൽ പരമശിവന്റെ ...
രചയിതാവിനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. രചനകളുടെ പുതിയ ഭാഗങ്ങൾ നേരത്തേ വായിക്കാനുള്ള ആക്സസും, സൂപ്പർഫാൻ ബാഡ്ജും മറ്റും നേടൂ.

അദ്ധ്യായം

6
🔱♥️ ഭൈരവ് നാഥ്‌ ♥️🔱 05
ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
7
♥️🔱 ഭൈരവ് നാഥ്‌ 🔱♥️ 06
ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
8
🔱♥️ ഭൈരവ് നാഥ്‌ ♥️🔱 07
ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
9
🔱♥️ ഭൈരവ് നാഥ്‌ ♥️🔱 08
ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
10
🔱♥️ ഭൈരവ് നാഥ്‌ ♥️🔱 09
ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ