ഹോം
വിഭാഗങ്ങള്‍ എഴുതൂ
മംഗല്യസൂത്രം......🥀

മംഗല്യസൂത്രം......🥀

പ്രണയംതുടര്‍ക്കഥകുടുംബം
. "𝄟⃝𝓨𝓪_𝓴𝓼𝓱𝓲𝓲__ 𝄟⃝🦋."
4.6
135454 റേറ്റിംസ് & 31639 റിവ്യൂസ്
7312546
5 മണിക്കൂറുകൾ
53 ഭാഗങ്ങള്‍
ബന്ധങ്ങളുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് പ്രണയിച്ചു അത് പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞു ഒന്നയവരുടെ കഥ... ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് താങ്ങും തണലുമായി കൂടെ നിൽക്കുന്ന തന്റെ പ്രണയത്തിലേക്കുള്ള ബന്ധനങ്ങളെ ...
7312546
5 മണിക്കൂറുകൾ
ഭാഗങ്ങള്‍
ബന്ധങ്ങളുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് പ്രണയിച്ചു അത് പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞു ഒന്നയവരുടെ കഥ... ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് താങ്ങും തണലുമായി കൂടെ നിൽക്കുന്ന തന്റെ പ്രണയത്തിലേക്കുള്ള ബന്ധനങ്ങളെ ...

അദ്ധ്യായം

6
മംഗല്യസൂത്രം....🥀. Part - 6
ഈ തുടർക്കഥ പ്രീമിയം സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇത് വായിക്കാൻ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ.
7
മംഗല്യസൂത്രം.....🥀. Part - 7
ഈ തുടർക്കഥ പ്രീമിയം സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇത് വായിക്കാൻ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ.
8
മംഗല്യസൂത്രം.....🥀. Part - 8
ഈ തുടർക്കഥ പ്രീമിയം സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇത് വായിക്കാൻ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ.
9
മംഗല്യസൂത്രം.....🥀 Part - 9
ഈ തുടർക്കഥ പ്രീമിയം സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇത് വായിക്കാൻ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ.
10
മംഗല്യസൂത്രം.....🥀. Part - 10
ഈ തുടർക്കഥ പ്രീമിയം സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇത് വായിക്കാൻ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ.