ഹോം
വിഭാഗങ്ങള്‍ എഴുതൂ
നീഹാരം❤🦋

നീഹാരം❤🦋

പ്രണയംതുടര്‍ക്കഥകുടുംബം
Vasu-deve Deve
4.9
10519 റേറ്റിംസ് & 2427 റിവ്യൂസ്
311197
6 മണിക്കൂറുകൾ
92 ഭാഗങ്ങള്‍
രാപ്പളുങ്കിൻ തുള്ളി വീണ പായൽ പുഴയിൽ... ചാഞ്ഞുലഞ്ഞ ചന്ദ്രബിംബം താനേ പൊലിഞ്ഞോ... നാം തുഴഞ്ഞ നീർകൊതുമ്പിൻ ഓമൽ പടിയിൽ.. നീ പറഞ്ഞ തേൻകഥകൾ പാടേ മറന്നോ... വിളി കേൾക്കുമെങ്കിൽ...പൊന്നേ... ഇനിയെത് ...
311197
6 മണിക്കൂറുകൾ
ഭാഗങ്ങള്‍
രാപ്പളുങ്കിൻ തുള്ളി വീണ പായൽ പുഴയിൽ... ചാഞ്ഞുലഞ്ഞ ചന്ദ്രബിംബം താനേ പൊലിഞ്ഞോ... നാം തുഴഞ്ഞ നീർകൊതുമ്പിൻ ഓമൽ പടിയിൽ.. നീ പറഞ്ഞ തേൻകഥകൾ പാടേ മറന്നോ... വിളി കേൾക്കുമെങ്കിൽ...പൊന്നേ... ഇനിയെത് ...
രചയിതാവിനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. രചനകളുടെ പുതിയ ഭാഗങ്ങൾ നേരത്തേ വായിക്കാനുള്ള ആക്സസും, സൂപ്പർഫാൻ ബാഡ്ജും മറ്റും നേടൂ.

അദ്ധ്യായം

6
നീഹാരം പാർട്ട്‌ (6)❤🦋
ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
7
നീഹാരം പാർട്ട്‌ (7)❤🦋
ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
8
നീഹാരം പാർട്ട്‌ (8)❤🦋
ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
9
നീഹാരം പാർട്ട്‌ (9)❤🦋
ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
10
നീഹാരം പാർട്ട്‌ (10)❤🦋
ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ