ഹോം
വിഭാഗങ്ങള്‍ എഴുതൂ
എന്റെ മാത്രം 💖

എന്റെ മാത്രം 💖

പ്രണയംതുടര്‍ക്കഥകുടുംബം
അപരിചിത🥀🥀🥀
4.9
140534 റേറ്റിംസ് & 45154 റിവ്യൂസ്
3523311
15 മണിക്കൂറുകൾ
101 ഭാഗങ്ങള്‍
part   1.... പുലര്‍ച്ചെ നാലരയുടെ അലാറം കേട്ട് ഉറക്കത്തില്‍ നിന്നും അവള്‍ ഉണര്‍ന്നു.... മെല്ലെ കൈ എത്തിച്ചു കൊണ്ട് ആ അലാറം ഓഫ് ചെയ്ത്.... മുകളിലേക്ക് കൈ ഉയര്‍ത്തി ആകെ മൊത്തം ഒന്ന് ഞെളിഞ്ഞ് മുഖം ...
3523311
15 മണിക്കൂറുകൾ
ഭാഗങ്ങള്‍
part   1.... പുലര്‍ച്ചെ നാലരയുടെ അലാറം കേട്ട് ഉറക്കത്തില്‍ നിന്നും അവള്‍ ഉണര്‍ന്നു.... മെല്ലെ കൈ എത്തിച്ചു കൊണ്ട് ആ അലാറം ഓഫ് ചെയ്ത്.... മുകളിലേക്ക് കൈ ഉയര്‍ത്തി ആകെ മൊത്തം ഒന്ന് ഞെളിഞ്ഞ് മുഖം ...

അദ്ധ്യായം

6
എന്റെ മാത്രം 💖
ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
7
എന്റെ മാത്രം 💖
ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
8
എന്റെ മാത്രം 💖
ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
9
എന്റെ മാത്രം 💖
ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
10
എന്റെ മാത്രം 💖
ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ