ഹോം
വിഭാഗങ്ങള്‍ എഴുതൂ
പവിത്രം

പവിത്രം

ജീവിതങ്ങള്‍ബന്ധങ്ങള്‍കുടുംബം
ലിച്ച ജോയ്
4.9
155072 റേറ്റിംസ് & 43425 റിവ്യൂസ്
2552257
9 മണിക്കൂറുകൾ
128 ഭാഗങ്ങള്‍
വിനീതേച്ചി... ഞാൻ ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ? തീർത്ഥ പിൻവശത്തെ പൈപ്പ് തുറന്ന് കൈക്കുമ്പിളിൽ വെള്ളം പിടിച്ചു മുഖത്തേക്കൊഴിച്ചു കൊണ്ട് അകത്തേയ്ക്ക് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു. നിൽക്കെടി... ചായ കുടിച്ചേച്ചും പോകാം... ദേ ...
2552257
9 മണിക്കൂറുകൾ
ഭാഗങ്ങള്‍
വിനീതേച്ചി... ഞാൻ ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ? തീർത്ഥ പിൻവശത്തെ പൈപ്പ് തുറന്ന് കൈക്കുമ്പിളിൽ വെള്ളം പിടിച്ചു മുഖത്തേക്കൊഴിച്ചു കൊണ്ട് അകത്തേയ്ക്ക് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു. നിൽക്കെടി... ചായ കുടിച്ചേച്ചും പോകാം... ദേ ...

അദ്ധ്യായം

6
പവിത്രം
ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
7
പവിത്രം
ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
8
പവിത്രം 8
ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
9
പവിത്രം 9
ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
10
പവിത്രം 10
ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ